Ysgol uwchradd Gymraeg arall ich Gaerdydd?

Mae arweinydd Cyngor Caerdydd wedi dweud ei fod yn disgwyl bydd y pedwaredd Ysgol Uwchradd Gymraeg yn cael ei hagor yn y ddinas o fewn degawd. Ychwanegodd y C

Ysgol uwchradd Gymraeg arall ich Gaerdydd?

Mae arweinydd Cyngor Caerdydd wedi dweud ei fod yn disgwyl bydd y pedwaredd Ysgol Uwchradd Gymraeg yn cael ei hagor yn y ddinas o fewn degawd.

Ychwanegodd y Cynghorydd Huw Thomas wrth raglen Manylu BBC Radio Cymru bydd y Ysgol Plasmawr hefyd yn cael ei ehangu o fewn y ddwy flynedd nesa'.

Daw hyn wedi galwadau gan ymgyrchwyr eine gwleidyddion i fynd i 'r afael â' r prinder llefydd mewn addysg yn Gymraeg y brifddinas.

Yn ôl ymchwil Manylu bydd mwy o blant eisiau dechrau mewn ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg yng Nghaerdydd ymhen dwy flynedd na sydd o lefydd ar gael ar hyn o bryd.

Eleni fe wnaeth dwy allan a-dair ysgol uwchradd cyfwng Cymraeg y ddinas dderbyn mwy o geisiadau bin lefydd ich ddisgyblion blwyddyn 7 na ' r nifer sydd ar gael.

Bild-Beschriftung Dywedodd y Cynghorydd Huw Thomas ei bod yn "bwysig cymryd y penderfyniad ar yr adeg iawn"

"Mae gennym ni strategaeth ich gynyddu' r nifer o ddisgyblion yn y ffrwd Gymraeg yn y ddinas felly mae hynny ' N ' arwydd da bod 'na gynnydd," meddai Herr Thomas.

"'Da ni' N cydnabod fod 'na gynnydd ac yn amlwg 'da ni' N asesu ' r cynnydd o flwyddyn ich flwyddyn.

"Byddwn ni' N edrych yn y lle cyntaf ich ehangu un o ' r ysgolion uwchradd yn y tymor canol rhyw 30 o lefydd, ry-N-ni wedi gwneud cais yn barod ich Lywodraeth Cymru bin arian ich wneud hynny.

"Yn y tymor hir wedyn mae' N rhaid edrych ar beth ydy ' r angen bin bedwaredd ysgol uwchradd Gymraeg yng Nghaerdydd."

600 o lefydd

Ar hyn o bryd mae gan ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg Caerdydd 600 o lefydd ar gyfer disgyblion blwyddyn 7.

Mae ffigyrau sydd wedi dod ich Recht Manylu yn dangos bydd y y llefydd hyn wedi ' U llenwi erbyn Medi 2020.

Mae 'r ffigyrau hefyd yn dangos VR cynnydd o oddeutu 16% wedi bod yn nifer y disgyblion sy' N ' dechrau mewn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg yn y ddinas yn y chwe blynedd ddiwethaf.

Eisoes mae dwy o ysgolion uwchradd Cymraeg Caerdydd yn derbyn mwy o geisiadau bin lefydd na ' r nifer sydd ar gael.

Hyd yma mae 'na lefydd gwag wedi bod ers ich Ysgol Bro Edern - trydedd ysgol uwchradd Cymraeg y ddinas - gael ei hagor yn 2012.

Nid oes modd chwarae darnau sain ein fideo ar eich dyfais Dywedodd Mabli Jones-bod-y cyngor "methu bodloni ' r galw" bin addysg Gymraeg

Ond gyda disgwyl ich niferoedd derbyn disgyblion blwyddyn 7 yr ysgol honno hefyd fod yn llawn erbyn Medi 2020 mae ymgyrchwyr wedi rhybuddio y gallai rhai disgyblion beidio cael addysg Gymraeg oni bai bydd y 'na gynnydd mewn llefydd.

"Mae' N 'amlwg fod raid i' r cyngor agor ysgol uwchradd ychwanegol yng Nghaerdydd," meddai Mabli Jones o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg.

"Mae' r achos dros hynny yn eitha' clir, yn enwedig os ydyn ni ' N mynd i weld y twf sydd angen yn y Sektor cynradd hefyd.

"Dyw e ddim yn sefyllfa gynaliadwy ble 'da ni' N edrych ar ysgolion yn llenwi mor gyflym dros y blynyddoedd ich ddod."

'Hyfyw yn ariannol'

Mae pennaeth Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern, Iwan Pritchard, yn dweud VR rhaid cwrdd â 'r galw bin addysg Gymraeg, ond VR diogelu' r ysgolion presennol yr un mor bwysig ag agor ysgol newydd.

"Mae agor ysgol gyfun yn broses ddrud iawn ac yn y sefyllfa ariannol sydd ohoni mae angen sicrhau hefyd fod y tair ysgol sydd yma ar hyn o bryd yn hyfyw yn ariannol ac mae hynny' r un mor bwysig.

"Mae diogelu tair' r ysgol bresennol yr un mor bwysig eine sicrhau darpariaeth ar gyfer yr holl ddisgyblion sydd yn mynd i ddod fyny i ' r Sektor uwchradd ymhen rhai blynyddoedd."

Mae arweinydd y cyngor, Herr Thomas yn cytuno â hynny, gan ddweud ei bod yn "bwysig cymryd y penderfyniad ar yr adeg iawn heb danseilio tair 'r ysgol sydd mewn lle yn barod".

Profiad teulu

Doedd ddim-modd ich Angharad Naylor o ' r Mynydd Bychan dderbyn lle ich w phlant Ifan, spricht, Deio, pedair, yn eu hysgol ardal gan ei bod yn llawn ers nifer o flynyddoedd.

Pan fu ' N 'amser pennu ysgol ich Ifan fe ddewisodd y teulu' r ysgol agosaf iddyn nhw bryd hynny, ond cafodd cais Deio ar gyfer yr un ysgol ei wrthod.

Bild-Beschriftung Yn wreiddiol doedd dim lle yn yr un ysgol ich feibion Angharad Naylor

"O chi' N 'poeni, bin Deio ein' r profiad y bydde fe 'N ei gael, ond hefyd ansicrwydd fel rhieni bin lle bydd e' N mynd," meddai Ms Naylor.

"Roedd hi' N ' gyfnod ansicr iawn ich ni fel rhieni ond hefyd yn gyfnod emosiynol iawn hefyd."

Yn dilyn proses apêl gymrodd fisoedd, cafodd Deio le yn yr ysgol.

"Roedd hi' N ' deimlad o frwydr ar lefel bersonol iawn - brwydro ich gael addysg cyfrwng Cymraeg mewn ardal lle byddai disgwyl VR 'na ddarpariaeth ar gael," meddai Ms Naylor.

Dywedodd Herr Thomas fod y cyngor yn arolygu patrymau cyfraddau derbyn addysg Gymraeg ac yn cyflwyno cynlluniau addas ich gwrdd â ' r cynnydd mewn galw.

"'Da ni am Schweißen Caerdydd yn chwarae rhan Rasen yn helpu Llywodraeth Cymru ich gyrraedd eu-targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050," meddai.

"'Da ni wedi newid ein strategaeth addysg Gymraeg yn y flwyddyn ddiwethaf ich nid yn unig ateb y galw ond ceisio gwthio' r galw hynny ich annog mwy o rieni efallai o gefndir di-Gymraeg ich anfon eu-pflanze, die ich ysgolion Cymraeg."

Bild-Beschriftung Dywedodd Iwan Pritchard VR diogelu 'r ysgolion presennol yr un mor bwysig ag agor ysgol newydd

Mae' r cynnydd yn y galw bin addysg Gymraeg yn cael ei adlewyrchu ar zieht Cymru.

Fel rhan o ' r targed ich gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 mae 'na ymrwymiad y dylai 30% o blant Cymru dderbyn addysg Gymraeg erbyn 2031.

Ond yn ôl ffigyrau rhagdybio Cyngor Caerdydd dim ond tua 15% o ddisgyblion uwchradd Caerdydd fydd yn derbyn eu haddysg trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg erbyn hynny.

Mae 'r ganran honno' N 'debyg i' r ffigyrau ar gyfer Abertawe, Rhondda Cynon Taf einem Wrecsam.

Galw bin fod yn 'fwy gweithredol'

Dywedodd Rhiannon Packer, sy ' N ' uwch ddarlithydd yn Ysgol Addysg Prifysgol Metropolitan Caerdydd, VR hyn yn sialens fawr ich awdurdodau lleol.

"Os y' N ni 'N ystyried strategaeth y llywodraeth mae eisiau i' r awdurdodau addysg fod yn fwy gweithredol ynglŷn â sut maen nhw 'N mynd i ymateb i' r gofyn hynny," meddai.

Updated Date: 14 März 2019 01:32

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS