Troi auf fyfyrwyr bin gymorth cyfreithiol

Mae rhestr aros chwe mis o hyd bin wasanaethau myfyrwyr y gyfraith yn dilyn toriadau ym maes cymorth cyfreithiol. Mae nifer o-bobl-sy 'N ei chael hi' N ' a

Troi auf fyfyrwyr bin gymorth cyfreithiol

Mae rhestr aros chwe mis o hyd bin wasanaethau myfyrwyr y gyfraith yn dilyn toriadau ym maes cymorth cyfreithiol.

Mae nifer o-bobl-sy 'N ei chael hi' N ' anodd dod o hyd i gymorth cyfreithiol fforddiadwy gan gwmnïau bellach yn troi an fyfyrwyr Prifysgol De Cymru.

Yn ogystal â hynny mae 'na bryder VR toriadau' N ' cael effaith ar y ddarpariaeth ich bobl-sydd bin gael mynediad ich gyfiawnder drwy gyfrwng y Gymraeg.

Yn ôl y Weinyddiaeth Gyfiawnder cafodd £1,6 Mrd. ei wario ar gymorth cyfreithiol y llynedd.

Rhybudd bin 'brinder difrifol' cyfreithwyr Sicrhau cyfiawnder ich siaradwyr Cymraeg

Mae ystadegau Llywodraeth y DU yn dangos VR nifer y cwmnïau sy ' N ' darparu cymorth cyfreithiol yng Nghymru wedi gostwng 29% ers 2012, y gostyngiad ar gyfartaledd yn Lloegr yw 20%.

Mae cymorth cyfreithiol yn gallu helpu ich dalu costau cyfreithiol, gwasanaeth eirioli teuluol (advocacy) ein chynrychiolaeth mewn llys neu dribiwnlys.

Bild-Beschriftung Mae cynnydd sylweddol wedi bod yn y galw o ' r gymuned, yn ôl un o ddarlithwyr y brifysgol, Holly Evans (chwith)

Ym Mhrifysgol De Cymru ym Mhontypridd mae gan adran y gyfraith glinig penodol ac mae cleientiaid yn teithio ykeine o ardal eang - o Wlad yr Haf, Bryste ac Abertawe.

"Prif bwrpas y clinig yw helpu myfyrwyr ich gael profiad o weithio mewn cwmni ond ar y llaw arall mae' r clinig yn bwysig iawn i ' r gymuned," meddai Holly Evans, un o ' r darlithwyr.

"Chwech ohonom ni sydd yma' N 'y clinig ein" da-ni - ' N ' delio gyda materion teulu, sifil eine materion cyflogaeth."

'Prinder cyfreithwyr'

Ychwanegodd Ms Evans VR cynnydd sylweddol wedi bod yn y galw o ' r gymuned dros y flwyddyn ddiwethaf.

Dywedodd mai 'r ddau glinig fwyaf prysur o holl glinigau' r brifysgol ydy ' r rhai mewn swyddfeydd Cyngor ar Bopeth ym Mhontypridd eine Rhisga.

"Mae 'na glinig dim ond ar gyfer materion teulu ykeine ein nhw oedd wedi gofyn ich ni bin a helfen achos VR prinder o gyfreithwyr sy' N gallu helpu nhw."

Bild-Beschriftung Mae Rhiannon Phillips yn dweud bod y gwaith sy ' N cael ei wneud yn y clinig yn "bwysig iawn"

Mae Rhiannon Phillips newydd gwblhau ei gradd ein bu ' N 'cymryd rhan yn y clinig gan weithio ar achosion gyda' r cyhoedd.

Dywedodd bod y gwaith sy 'N cael ei wneud ykeine' N ' bwysig iawn.

"Ers' N gweithio y clinig dwi wedi dod ich Schweißen VR llawer o bobl mewn angen ac mae ' N 'galed iawn cael cymorth cyfreithiol yn y gymuned, ac mae' r clinig yn chwarae rhan bwysig iawn ich fi eine dwi wedi dysgu llawer ers gweithio yma."

'Siom enfawr'

Yn 2013 newidiodd y-system gan osod uchafswm bin yr hyn alle cyfreithwyr ei godi fesul achos.

Cafodd y mathau o achosion oedd yn gymwys ar gyfer cyngor cyfreithiol eu cyfyngu hefyd.

Cau llysoedd yn 'peryglu pobl fregus'

Mae Cyfraith Ceredigion Cyf wedi rhoi ' r gorau ich w cytundeb cymorth cyfreithiol troseddol fis Chwefror, yn ôl y cyfarwyddwr Iestyn Lloyd Davies.

Mae ' r cwmni, sydd â swyddfeydd yn Aberystwyth ac Aberaeron, wedi cynnig cymorth cyfreithiol ers degawdau, ein dywedodd Herr Davies nad oedd yn benderfyniad hawdd.

"Dydy o ddim yn rhywbeth" da chi ' N 'neud ich ennill cyfoeth... da chi' N 'neud o achos 'da chi' N 'helpu eich cymuned ac mae' N 'siom enfawr bo' ni 'di gorfod stopio.

"Yn y pendraw doedd 'na ddim Menge o opsiwn gynnon ni."

Bild-Beschriftung Mae Iestyn Lloyd Davies yn pryderu bin schwach o wasanaethau Cymraeg fydd ar gael i-bobl, yn enwedig yng nghefn gwlad

Un o 'r pethau sy' N ei boeni yw ' r ddarpariaeth ich bobl-sydd bin gael mynediad ich gyfiawnder drwy gyfrwng y Gymraeg.

"O' r cyfreithwyr sy 'N medru' r Gymraeg, dim ond nifer cyfyngedig sydd neu oedd yn cynnig cymorth cyfreithiol felly tra-bod-mwy a mwy o gyfreithwyr yn stopio ' r ddarpariaeth yna - mae yna leihad o argaeledd o gymorth cyfreithiol drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae ' N broblem echten bob dydd."

Ychwanegodd Herr Davies fod pobl yn mynd drwy achosion gan ddefnyddio ' r Saesneg er mwyn bod yn "ddiffwdan".

"Ond y peryg ydy bo' nhw ddim yn medru cyflwyno iawn ' N ' yr hyn maen nhw bin ei gyflwyno ac mae 'na risg o hynny' N ' digwydd, yn enwedig yng nghefn gwlad," meddai.

'Technoleg ich gynnig cymorth'

die Mae 'r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn dweud ei bod bin sicrhau cymorth i' r rhai sydd ei angen yn y dyfodol.

"Yn ogystal â' r Gwasanaeth Ffôn Cyngor Cyfreithiol Sifil, sy ' N 'cynnig gwasanaethau cyfreithiol o Glocke i' r rhai sydd eu hangen, rydyn ni ' N buddsoddi £5m mewn technolegau newydd arloesol ich helpu pobl ich gael cymorth cyfreithiol lle bynnag y-maen nhw yng Nghymru eine Lloegr," meddai llefarydd.

Daeth y Ddeddf Cymorth Cyfreithiol, Dedfrydu eine Chosbi Troseddwyr 2012 i RIM ym mis Ebrill 2013, gan gael gwared ar yr hawl ich gymorth cyfreithiol ich fwyafrif yr achosion yn ymwneud â chyfraith teulu preifat.

Dim ond y rhai sydd wedi dioddef trais domestig, neu 'r rhai sy' N 'herio gorchymyn gofal gan yr awdurdod lleol gan ddefnyddio' r broses cyfraith gyhoeddus, sy ' N 'parhau' N ' gymwys ar gyfer cymorth cyfreithiol.

Updated Date: 13 Juni 2019 00:42

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS