Toriadau ' N 'ofid mawr' ich bobl anabl

Mae newidiadau ich gefnogaeth ariannol ar gyfer pobl anabl ein 'U gofalwyr yn effeithio' N ' negyddol ar fywydau, yn ôl un ofalwraig. Dywedodd Jayne Newman

Toriadau ' N 'ofid mawr' ich bobl anabl

Mae newidiadau ich gefnogaeth ariannol ar gyfer pobl anabl ein 'U gofalwyr yn effeithio' N ' negyddol ar fywydau, yn ôl un ofalwraig.

Dywedodd Jayne Newman, o Gasnewydd, na chafodd reswm dros golli gwerth 15 awr o ofal ar gyfer ei brawd Tommy.

Yn ôl ALS Wrecsam, Ian Lucas, mae 'r newidiadau i' r cynllun Gewähren Byw ' N ' Annibynnol Cymru (WILG) yn peri "gofid mawr".

Fodd bynnag, yn ôl Cyngor Casnewydd, mae Ms Newman yn derbyn pecyn cymorth "hael".

Torri cefnogaeth cannoedd

Cafodd WILG ei gyflwyno yng Nghymru yn lle Cronfa Byw ' N ' Annibynnol y DU, eine ddaeth ich ben yn 2015.

Fodd bynnag, mae cyfrifoldeb dros y gewähren 'r 1,300 o-bobl-sy' N ei dderbyn bellach yn nwylo ' r 22 awdurdod lleol, ac mae nifer yn gofidio bin doriadau posib.

Mae dros 100 o-r 600 cyntaf eine gafodd eu hasesu gan eu cynghorau wedi gweld cwtogiadau ich w cymorth.

Bild-Beschriftung Yn ôl Jayne Newman mae 'r lefel o ofal sydd angen ar ei brawd yn debyg ich ofalu bin fabi

Dywedodd Ms Newman, sy' N ' gofalu bin ei brawd, nad oedd wedi cael rheswm dros dorri 15 awr yr wythnos o ofal, sydd gyfystyr â gofal dros nos a phump awr o ofal yn ystod y dydd.

"Mae angen gofal arno bob dydd, ac mae angen Iddos, gael ei olchi, ei wisgo ein' I eillio," meddai.

"Mae e bellach ar ddiet o hylifau' N unig, sy ' N 'golygu ei fod' cael babi, mae 'N rhaid i ni ei fwydo bob awr er mwyn cynnal ei bwysau ein' I les."

"Cyn belled VR rhywun ykeine, dyw e ddim yn deall os mai fi neu un o' r gofalwyr sydd ykeine, felly dyw e ddim yn deall bod y toriadau yma wedi gwneud gwahaniaeth ich 'mywyd ich."

"Bydd rhaid i fi fod adre bob nos erbyn naw o' r gloch. Eine dwi dal eisiau bywyd, yn ogystal ag edrych ar ôl fy mrawd."

"Dywedon nhw y bydden nhw' N gweithio gyda-chi-ac na fyddai hyn yn digwydd, ac nid dyna werden ddigwyddodd."

Bild-Beschriftung Mae Julie Morgan AC wedi ymgyrchu bin newid-i 'r-system yn y gorffennol

Cafodd y gweinidog oedd yn gyfrifol bin ofalu bin drosglwyddo' r WILG ich ofal y cynghorau, sef Huw Irranca-Davies, ei ddiswyddo wedi i ' r Prif Weinidog Mark Drakeford ail-drefnu ei gabinet.

Mae ei olynydd fel dirprwy weinidog dros iechyd eine gwasanaethau cymdeithasol, Julie Morgan, wedi bod ymhlith aelodau o 'r Blaid Lafur sydd wedi galw bin arolwg o' r polisi yn y gorffennol.

Yn ogystal, dywedodd Herr Drakeford yn ystod ei ymgyrch ar gyfer yr arweinyddiaeth y byddai ' N ' gwneud newidiadau petai yna-bobl yn colli allan.

Awdurdodau lleol 'dan bwysau'

Mae Ian Lucas, Wrecsam, wedi awgrymu y dylai ' r rhai sydd wedi eu heffeithio ymgeisio bin swm atodol gan Lywodraeth Cymru.

"Dydw i ddim yn meddwl ein bod ni' N mynd i gael yr un cynllun ag oedd gennym o 'r blaen, ond rwy' N 'disgwyl gwelliannau i' r cynllun presennol," meddai.

"Dwi' N ' meddwl ei fod yn achosi gofid mawr ich bobl-sydd angen helfen."

"Rydym yn gwybod VR yr awdurdodau lleol dan bwysau eine dydw i ddim yn meddwi mai nhw yw' r bobl orau ich ofalu bin gynlluniau o ' r fath."

Colli £87m o-system fudd-daliadau PIP Galw bin ailystyried dileu gewähren anabl

Mae e-byst gan Lywodraeth Cymru, sydd wedi cael eu gweld gan-Wales Live, yn dangos VR swyddogion y llywodraeth wedi cael gwybod gan "nifer" o gynghorau VR "cyfanswm Kosten y gefnogaeth sydd wedi ei ddarparu ich bobl-sydd wedi symud (i gael eu hariannu gan y cyngor) yn fwy na' r arian WILG sydd wedi ei symud (o Lywodraeth Cymru i ' r cynghorau)."

Dywedodd Llywodraeth Cymru ei bod yn adolygu ' r broses yn fanwl "er mwyn cyflawni ' r canlyniad tecaf" ich bawb.

"Mae' N 'hollbwysig nad yw gallu unigolyn ich fyw' N ' annibynnol dan fygythiad yn sgil newidiadau yn y ffordd mae gofal eine chefnogaeth yn cael ei drefnu ich bobl-a oedd yn derbyn WILG."

Ychwanegodd y llefarydd VR pob ceiniog o 'r grant wedi ei throsglwyddo i' r cynghorau, ac nid yw wedi cael ei adfer er gwaetha ' r nifer o-bobl-sy-N-gymwys ich w dderbyn.

Updated Date: 23 Januar 2019 01:02

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS