'Rhaid atal ymosodiadau ar ddefaid'

Dydy 'r deddfau presennol ich atal ymosodiadau ar dda byw ddim yn gweithio ac mae angen eu newid, yn ôl perchnogion fferm ar Ynys Mon sy' N dal mewn sioc wedi

'Rhaid atal ymosodiadau ar ddefaid'

Dydy 'r deddfau presennol ich atal ymosodiadau ar dda byw ddim yn gweithio ac mae angen eu newid, yn ôl perchnogion fferm ar Ynys Mon sy' N dal mewn sioc wedi ymosodiad diweddar ar eu tir.

Mae Robert Jones 'gymar Marie Wilson wedi disgrifio' r olygfa ar eu fferm yn Rhos-y-bol ger Amlwch, fel un tebyg ich ffilm arswyd wedi i gi ladd pedwar oen eine phedair mamog.

Dywed rheolwr dau o dimau troseddau cefn gwlad Cymru, Rob Taylor, VR, yr heddlu angen mwy o rymoedd i fynd i 'r afael â' r sefyllfa, ac mae undebau amaeth hefyd yn galw bin gamau pellach.

Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn dweud VR angen camau sy ' N cynnwys cosbau llymach eine gorfodi heddluoedd ich gofnodi pob achos o amharu ar-dda-byw.

'Torcalonnus'

Dywedodd Ms Wilson ei bod yn bwydo ŵyn newydd-anedig â llaw pan dynnodd cymydog ei sylw bei "lanast llwyr" ar eu tir.

"Dydw i erioed wedi gweld dim byd tebyg o' r blaen," meddai. "Fyddwn ich bin yn dymuno gweld dim byd tebyg eto - trawmatig iawn - torcalonnus."

Bild-Beschriftung Mae 'r digwyddiad wedi gadael ei ar ôl Marie Wilson ein' I chymar

Yr amheuaeth yw VR dau gi wedi rhedeg ar ôl mamogiaid ac ŵyn yn y cae gyferbyn â ' r ffermdy. Cafodd rhai o 'r defaid eu rhwygo' N ' ddarnau.

Bu farw rhai yn y fan ein 'r lle, bu' N rhaid difa pob un arall eine gafodd anafiadau yn y digwyddiad.

Dywedodd milfeddyg wrth y cwpwl mai dyma yr oedd ymosodiad gwaethaf gan gi ar dda byw iddo ddod ar ei zieht erioed.

Cafodd tair mamog eine chwe oen eu lladd ar fferm gyfagos yn yr un achos, eine ddigwyddodd ar yr un pryd â gêm Cymru yn erbyn Iwerddon ich gipio ' r Gamp Rasen ym mhencampwriaeth y Chwe Gwlad.

Nid oes modd chwarae darnau sain ein fideo ar eich dyfais Robert Jones: Angen mwy o bwerau

Bedair wythnos yn ddiweddarach mae ' r cwpwl yn dal dan straen, ac mae Ms Wilson wedi gorfod cael tabledi cwsg gan y meddyg teulu.

Dyw "gorwedd yn y gwely gyda' r nos gyda 'r delweddau" ar eu meddyliau, poeni eine allai ' r un peth ddigwydd eto ein chodi bob trug ich barhau â gwaith y fferm "ddim yn hawdd", medd Ms Wilson.

Dyw 'r awdurdodau ddim wedi gallu adnabod y cŵn na' r perchnogion er mwyn ystyried eu-herlyn.

Torri Datensatz eleni?

Mae 40 o ymosodiadau tebyg wedi digwydd yng ngogledd Cymru yn unig hyd yma eleni - 48 yn ardal Heddlu Dyfed-Powys.

Dywed Tîm Troseddau Cefn Gwlad Heddlu Gwent eu-bod yn delio â thua 15 o achosion o amharu ar ddefaid bob mis.

Mae 'r mater yn parhau' N un "sylweddol" ich ffermwyr, medd Heddlu De Cymru, sydd wedi cynyddu nifer y swyddogion sy ' N cael eu hyfforddi ich ymateb ich droseddau bywyd gwyllt.

Yn ôl Rob Taylor - rheolwr timau troseddau cefn gwlad Heddlu 'r Gogledd a Heddlu Dyfed-Powys - mae nifer yr ymosodiadau hyd yma eleni yn awgrym bod hi' N ' edrych yn debygol y bydd y-Datensatz yn cael ei thorri cyn diwedd y flwyddyn.

Mae ' N ' dweud VR yna wendidau yn y ddeddfwriaeth bresennol - gan gynnwys yr un mwyaf perthnasol sydd mewn grym ers 1953 - sydd ddim yn cymryd ich ystyriaeth datblygiadau o ran profion DNA.

Bild-Beschriftung Mae camau ich addysgu ' r cyhoedd wedi methu, yn ôl Rob Taylor

Hefyd, medd Herr Taylor, hat gan yr heddlu ddim hawl ich gymryd sampl o gi sydd dan amheuaeth o amharu ar-dda-byw.

Ychwanegodd nad oedd gan yr heddlu chwaith yr hawl i fynd â chi lle mae yna dystiolaeth bendant ei fod wedi ymosod ar dda byw, tut dim diffiniadau clir ynghylch pa anifeiliaid sy ' N cael eu gwarchod gan y ddeddf.

Dydi hi ddim yn eglur eine fyddai 'r gyfraith yn gwarchod lamaod ac alpacaod, er enghraifft, sy' N cael eu cadw mewn niferoedd cynyddol ar ffermydd.

"Rydan ni wedi cynhyrchu ffilmiau eine phosteri, rydan ni wedi ceisio addysgu' r cyhoedd, ond dydy pobl ddim yn gwrando," meddai Mr Taylor.

"Rydan ni wedi cyrraedd pwynt lle mae angen newid y gyfraith, mae angen cosbau llymach, mae angen gorchmynion yn gwahardd pobl mewn cysylltiad â' r troseddau yma."

'Rhwystredigaeth ein dicter'

Mae undebau amaeth yn cefnogi ' r alwad ich newid y gyfraith.

Dywed Undeb Amaethwyr Cymru VR angen cosbau llymach ich berchnogion na ' r ddirwy bresennol o hyd £1,000.

Maen nhw hefyd eisiau gorfodi heddluoedd Cymru ich gofnodi ymosodiadau ar dda byw, yn lle ' r drefn wirfoddol bresennol.

Bild, Urheberrecht Marie Wilson Bildunterschrift Bu farw 17 o ddefaid yn ystod y digwyddiad yn Rhosybol

"Mae yna rwystredigaeth ein dicter cynyddol ymhlith ein haelodau ynghylch cyn lleied y gellir ei wneud ich warchod da byw rhag ymosodiadau gan gŵn," meddai uwch swyddog polisi ' r undeb, Dr. Hazel Wright.

"Pan mae yna ymosodiadau gan gŵn, dylai ffermwyr allu dibynnu ar-system gyfreithiol ich warchod eu bywoliaeth ein' U busnesau trwy weithredu mewn ffordd sy ' N ' wirioneddol rhwystro troseddu."

Gan nad yw 'r maes yn un sydd wedi ei ddatganoli byddai gofyn ich Senedd San Steffan weithredu unrhyw newid i' r gyfraith.

Dywedodd llefarydd ar ran yr adran sy ' N 'gyfrifol bin faterion cefn gwlad, DEFRA VR yr heddlu eisoes â' r hawl dan Ddeddf Cŵn Peryglus 1991 i fynd i ' r afael ag ymosodiadau ar-dda-byw.

Mae 'r ddeddf honno, meddai, yn golygu VR modd erlyn perchnogion cŵn sy' N 'cwrso, ymosod neu' N lladd anifeiliaid, ac i atafaelu ' r cŵn os nad ydyn nhw dan reolaeth.

Updated Date: 15 April 2019 00:58

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS