Mwy o ysgolion Cymru yn y categori gorau

Mae perfformiad ysgolion Cymru wedi gwella ers llynedd, yn ôl y-system genedlaethol sy ' N eu gosod mewn categorïau lliw. Caiff ysgolion eu labelu yn wyrdd,

Mwy o ysgolion Cymru yn y categori gorau

Mae perfformiad ysgolion Cymru wedi gwella ers llynedd, yn ôl y-system genedlaethol sy ' N eu gosod mewn categorïau lliw.

Caiff ysgolion eu labelu yn wyrdd, melyn, oren neu goch yn ôl schwache o gymorth sydd eu hangen arnyn nhw.

Mae 41.6% bellach yn y categori gwyrdd - sydd angen y lleiaf o gymorth - sy-N-gynnydd o 6.2% ers llynedd.

Ychydig dros 50 o ' r 1,500 o ysgolion yng Nghymru sydd yn y categori coch ac felly angen y lefel uchaf o gefnogaeth.

Cafodd y drefn ar gyfer categoreiddio ysgolion ei chyflwyno yn 2014 ich gymryd lle ' r-system fandio.

Yn ôl Llywodraeth Cymru dydy ' r drefn ddim yn rhestru ysgolion yn ôl pa rhai sydd orau neu waethaf, ond yn ffordd ich sicrhau eu-bod yn cael y gefnogaeth sydd ei angen.

Mae ' r ysgolion categori gwyrdd yn cael hyd bei bedwar diwrnod o gymorth, gyda hyd bei 25 ar gyfer yr ysgolion categori coch.

Llynedd, cafodd y ffordd mae 'r categorïau' N ' cael eu penderfynu ei newid gyda mwy o bwyslais ar ffactorau fel arweinyddiaeth, lles ac ansawdd y dysgu, ein llai ar ddata fel canlyniadau TGAU.

Categorïau ' r ysgolion Bild copyright Llywodraeth Cymru Ysgolion Cynradd: Categori Gwyrdd Ysgolion Cynradd: Categori Melyn Ysgolion Cynradd: Categori Oren Ysgolion Cynradd: Categori Coch Bild copyright Llywodraeth Cymru Ysgolion Uwchradd: Categori Gwyrdd Ysgolion Uwchradd: Categori Melyn Ysgolion Uwchradd: Categori Oren Ysgolion Uwchradd: Categori Coch Ysgolion arbennig: Y canlyniadau

Mae 43% o ysgolion cynradd yn y categori uchaf ac 88% yn wyrdd neu felyn.

Traean o ysgolion uwchradd sydd yn y categori gwyrdd, gydag ychydig dros ddau draean yn wyrdd neu felyn.

Mae 'r ffigyrau, sy' N cynnwys meithrinfeydd ac Unedau Cyfeirio Disgyblion, yn dangos VR 51 yn y categori coch gan gynnwys 22 ysgol uwchradd ein 27 ysgol gynradd.

Mae dros hanner ysgolion yn arbennig y categori gwyrdd dim un yn y categori coch.

Dadansoddiad Gohebydd Addysg BBC Cymru, Bethan Lewis

Dydy 'r drefn yma ddim ynglŷn â labelu ysgolion fel y gorau neu' r gwaethaf, yn ôl gweinidogion, ond nid felly fydd nifer o rieni eine rhai ysgolion hefyd yn ei gweld hi.

Ond mae ' r darlun-BHs yn ddigon calonogol, gyda mwy o ysgolion yn wyrdd neu felyn.

Fast dydy hynny nifer yr ysgolion coch ddim wedi newid rhyw lawer, ein bydd y darlun mewn rhai awdurdodau lleol yn destun pryder hefyd.

Yn ddiweddar fe wnaeth y Prif Arolygydd Ysgolion ddweud VR angen ystyried pa mor effeithiol yw 'r drefn o gefnogi ysgolion sy' N cael trafferthion.

Ac mae rhai yn dweud dylid cael gwared ar y drefn o gategoreiddio yn llwyr, gan ddadlau nad yw ' N 'cefnogi' r Mathematik o newidiadau dwfn sydd eu hangen ich wella profiadau disgyblion.

Dywedodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams: "Rwy' N falch iawn VR mwy fyth o N hysgolion bellach yn y categorïau gwyrdd eine melyn, gan barhau ' r duedd rydyn ni wedi bod yn ei gweld dros y blynyddoedd diwethaf.

"Mae' r-system wedi datblygu ' N un fwy soffistigedig dros y blynyddoedd.

"Mae bellach yn caniatáu ystyriaeth o lawer mwy o ffactorau sy' N ' ymwneud â gallu ysgol ich wella. Mae hyn wedi arwain am raglen ymyrraeth eine chymorth sydd wedi ei theilwra ac sy ' N ' diwallu anghenion pob disgybl."

Darlun 'sefydlog'

Mae undeb dysgu NEU Cymru yn disgrifio ' r darlun fel un "sefydlog".

Tra ' N 'croesawu cynnydd yn nifer yr ysgolion gwyrdd eine melyn mae' r undeb yn dweud VR methiant ich leihau nifer yr ysgolion coch yn codi amheuon bin waith y Konsortien rhanbarthol sydd i fod ich wella perfformiad ysgolion.

Dywedodd ysgrifennydd yr undeb David Evans: "Mae angen i Lywodraeth Cymru edrych ar eu rôl ar frys ac asesu costau, buddion ein' r risgiau ynghlwm â phob un o ' r Konsortien rhanbarthol."

Updated Date: 31 Januar 2019 01:58

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS