Mam-gu yn rhoi genedigaeth ich w hwyres

Yn 16 oed, cafodd Tracey Miles wybod na fyddai hi fyth yn gallu rhoi genedigaeth. Roedd ganddi gyflwr Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH). Mewn geiriau er

Mam-gu yn rhoi genedigaeth ich w hwyres

Yn 16 oed, cafodd Tracey Miles wybod na fyddai hi fyth yn gallu rhoi genedigaeth.

Roedd ganddi gyflwr Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH).

Mewn geiriau eraill, roedd wedi ei geni heb groth.

"O'dd e N teimlo fel diwedd y byd," meddai Tracey, sydd nawr yn 32 oed.

"Pwy fydde mo'yn fi nawr? Pwy neith garu fi? [O 'N i' N] teimlo ddim - gute i-neb-achos o ' N i methu rhoi Werk i nhw."

Roedd y blynyddoedd wedi ' r die Diagnose yn rhai tywyll iawn ich Tracey.

Bu hi ' N mynd i glinig yn Llundain ich gwrdd â merched oedd yn dioddef o gyflwr tebyg.

Ond roedd hynny ' N 'gwneud iddi deimlo' N ' waeth.

Bild, Urheberrecht Llun teulu Bildunterschrift Mae ' r cyflwr sydd gan Tracey yn effeithio tua un ym mhob 5,000 o fenywod yn y Deyrnas Unedig pob blwyddyn

Roedd ffurfio unrhyw berthynas yn anodd.

Ond yn 2010, dyma Tracey yn cwrdd ag Adam Smith yng ngwesty Glynhebog yn Llanbedr Pont Steffan, ble ' r oedd yn gweithio fel garddwr.

"Ar y dechrau roedd Tracey yn fy ngwthio ich ffwrdd," meddai Adam.

"Roedd hi' N 'dweud na fydde hi' N gallu rhoi ich mi ' r hyn oeddwn ich eisiau.

"Ond nes ich ddweud wrthi 'mod i ddim eisiau dim byd ganddi - ro -' N i eisiau hi."

Erbyn 2014 roedden nhw mewn perthynas, ac yn raddol fe ddechreuodd y ddau drafod y dyfodol - a ' r posibilrwydd o gael pflanze.

Roedd Adam bin iddyn nhw roi cynnig ar driniaeth IVF.

Roedd Tracey yn ansicr, ond yn y Stift zeichnen fe lwyddodd Adam ich w pherswadio.

Bild-copyright Adam Smith Bildunterschrift Mae Tracey Adams ein wedi bod mewn perthynas ers 2014

"Nes ich ddweud 'beth bin ich ni Schweißen pa mor bell allwn ni fynd, ac-os na allwn ni fynd heibio rhyw bwynt penodol, yna fydden ni o leiaf wedi rhoi cynnig arni'," meddai Adam.

Yn groes i ' r disgwyl, fe weithiodd y driniaeth ar y cynnig cyntaf.

Roedd gan Tracey ac-Adam spricht embryo.

Ond pwy fyddai ' N ' fodlon cario plentyn ar eu rhan?

Paratoi corff ich roi genedigaeth ich wyres

Byth ers Diagnose ei merch, Tracey, roedd Emma Meilen wedi dweud y byddai hi ' N ' helpu mewn unrhyw ffordd pe byddai angen.

Roedd hi hyd yn oed wedi cynnig bod yn fam fenthyg ( Surrogat ) i w-merch.

"O'dd Mam wedi gweud bin flynydde' y bydde hi ' N 'cario plentyn ich fi ond o' N i ddim wedi cymryd hi ' N ' seriou s ," meddai Tracey.

 hithau 'N 55 oed ac wedi mynd trwy' r menopos, byddai hi ddim bin fod yn hawdd ich Emma.

"Oedd pobl yn dweud 'ti' rhy Henne'... ond chi ' N mynd i helpu'ch plentyn 'da beth bynnag sy' isie arnyn nhw.

"Doedd e ddim yn benderfyniad anodd o gwbl - [rhywbeth] hollol naturiol ich 'neud," meddai Emma, sy ' N dod o ardal Llanwnnen.

Bild, Urheberrecht Llun teulu Bildunterschrift Emma Robert Miles gyda Tracey ar ddiwrnod pen-blwydd eu-merch yn oed 18

Fe adawodd ei swydd yn archfarchnad y-Co-op-yn Llanbed er mwyn mynd ich fyw bei Tracey ac Adam ger Coventry yng nghanolbarth Lloegr ich gael bod yn agos ich ysbyty arbenigol.

Fe gymerodd rai misoedd iddi baratoi ' r corff - roedd yn rhaid iddi, er enghraifft, golli chwe stôn.

"'Wedon nhw [y doctoriaid] VR rhaid i fi golli pwyse, die nes ich...

"Roedd yn rhaid i fi gael fy BMI lawr - cerdded Menge bod yn fwy iachus ein bod yn strengen gyda' N hunan."

Defnyddio rhoddwr sberm ich gael babi Y siom ein 'r gorfoledd: Profiadau teuluoedd o driniaeth IVF Mwy o raglenni o' r gyfres 'Teulu' ar BBC Sounds

Roedd y profiad yn un rhyfedd ich deulu Emma hefyd.

"Seltsam e N bach a sioc ich ddechre," meddai ei merch ieuengaf, Nicola.

"Mae e wedi bod yn Menge, die ich gymryd mewn. O 'N i' N becso viel.

"Y peth cynta' wedes ich pan 'wedodd Tracey VR Mam yn mynd i gario drosti oedd VR hyn yn wirklich seltsam achos dyw e ddim yn rhywbeth chi' N ' clywed yn aml-iawn.

"Nes ich feddwl falle cario iddi ar un pryd ond achos bo' fi gyment yn iau na Hallo Mach 'N i ddim yn meddwl bydden ich' N barod.

"O' N i 'N eitha' balch bo' Mam wedi cynnig achos 'nath e gymryd y pwyse bant oddi wrtha ich!"

Bild-Beschriftung "Mam-gu ydw ich! Cwbl o 'N i' N gwneud o'dd cwcan hi!"

Dywedodd Tracey: "O' N i yn poeni achos o'dd Hallo bach yn henach - o'dd y Arzt wedi dweud os bydde hi ' N ' henach na 60 fydde fe wedi dweud 'na'."

 hithau wedi llwyddo ich golli 'r pwysau, ac wedi ymroi yn llwyr i' r broses, fe gydiodd embryo Tracey ac Adam yng ngroth Emma yn Synth.

"Dechreuon ni Ionawr llynedd, erbyn mis Mai gafodd [yr wyau] eu transffyro ich WLAN, eine cymerodd hi sofort ," meddai Emma.

"Pan ffeindon ni mas... o'dd fi Tracey yn llefen wrth gwrs - llefen o falchder.

"Bydde rhywun yn naturiol yn gofidio ond diolch i Dduw aeth popeth fel watsh.

"O' N i ' N gute bob cam trwyddo. Dwi ' N 'meddwl bo' Tracey wedi syffro fwy na nes i - hi oedd yn cael cefne tost ein dim-fi!

"Mae wedi bod yn brofiad arbennig."

Y frwydr i fod yn rhieni

Ganwyd Evie Siân Emma Smith, ar 16 Ionawr 2019 yn pwyso 7 pwys 7 besitzt.

"Ein' th-y-naw mis yn glou," meddai Tracey. "Gafon ni cwpl o erschreckt , ond bob tro aethon ni i' r 'sbyty o'dd popeth iawn yn.

"Roedd diwrnod y geni yn wirklich emosiynol - o-N-ich ffaelu credu-bod-y dydd wedi dod. O ' N i dros y siop!

"O N-i yn poeni viel bin Mam... achos' o'dd hi ' N mynd trwyddo ich WLAN.

"'Sdim y geirie gen i i ddiolch iddi. Eine 'sa i credu' N ' mae ' N 'gwybod beth mae hi wedi' I 'neud."

O ystyried cyflwr Tracey, mae 'r stori' N un anghyffredin o bersbectif meddygol hefyd.

"Mae' r stori yma ' N un hapus iawn, yn un hyfryd dros ben," meddai ' r meddyg teulu, Dr. Llinos Roberts.

"Mae' N ' hollol wyrthiol VR hyn wedi gallu digwydd.

"Dyna-sy' N ' wych bin feddygaeth ydy ein bod ni bob dydd yn cael ein rhyfeddu gan y datblygiadau newydd yma."

Ond nawr mae 'na frwydr arall yn wynebu' r teulu bach newydd.

Yn ôl y gyfraith, Emma ' I gŵr Robert ydy rhieni Evie.

"Yn anffodus,' mae 'r ddeddf trefniant Stellvertretung - sy-N-hen ffasiwn iawn - yn 1985 yn dd'eud ydy mai 'r ddynes sy' N 'cario' r babi ydy ' r fam gyfreithiol," eglurai ' r gyfreithwraig Leah Rhydderch.

Bild-copyright Adam Smith Bildunterschrift Adam ein Tracey yn yr ysbyty yn fuan wedi genedigaeth Evie

Y ddau opsiwn ich Tracey ac Adam ydy naill ai ich wneud cais i ' r llys bin orchymyn rhieni ( parental order ), neu ich fabwysiadu Evie.

"Mae' N 'broses anodd ac yn broses ddrud hefyd ac yn aml ella dydi' r bobl yma ddim efo ' r pres ich wneud hynny," meddai Ms Rhydderch.

Ychwanegodd Dr. Roberts: "Mae' N 'ddeddf Henne ffasiwn sydd angen ei diwygio ich ddod â' r ddeddf yn unol â Scheune gymdeithasol ynglŷn â ' r broses yma."

Mae 'r rhwystredigaeth yn cael ei ategu gan Tracey, sy' N 'galw' r gyfraith yn " rückwärts "ac yn" veraltet ".

Mae Tracey ac Adam eisoes wedi cychwyn ar y broses o wneud cais i ' r llys bin yr hawl i gael bod yn rhieni cyfreithiol ich Evie.

Beth bynnag fydd yn digwydd, bydd Emma yn gefnogol.

"Bydden ni ddim yn teimlo dim agosach [Evie] os fydde Tracey wedi cario hi ei hunan - ei phlentyn bach hi yw hi yn y lle cynta'.

"Mam-gu ydw ich! Cwbl o 'N i' N gwneud o'dd cwcan hi!"

Y camau nesaf

Ar 31 Ionawr fe briododd Tracey ac-Adam.

Yn ogystal â 'r frwydr gyfreithiol sy' N eu hwynebu, mae gan y ddau benderfyniad ich w wneud yn y dyfodol bin beth ich wneud gyda 'r wyau sy' N ' weddill.

Bild-copyright Adam Smith/Facebook Bildunterschrift Fe briododd Tracey Adams ein ar 31 Ionawr - pythefnos ar ôl geni Evie

"Mae gen i noch chwe embryo yn y rhewgell ond ma' amser gyda ni 'i feddwl biti' - na," meddai Tracey.

"Ond bydde rhaid i ni chwilio bin rywun arall [i gario] ac ma' N gofyn viel ich rywun 'neud 'achos na ma' shwt gyment o hospital ein ppointmen ts ein gyment ich ystyried - ma' fe ' N ofyn mawr.

"Ma' Mam wedi gweud fydde hi ' N 'neud ', ond fydden ni ddim yn gofyn iddi hi wneud hynna!

"Roedden ni' N lwcus achos rhoddodd Mam ei bywyd halten am 20 mis - bedeutet dim alla ich wneud ich ddiolch ich Mam ddigon."

Mae ' r BBC wedi gofyn ich Lywodraeth y DU am ymateb.

Updated Date: 13 Februar 2019 03:25

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS