Ihr, ich droi 100% bei ynni adnewyddadwy

Gallai Cymru ddarparu 100% o ' I hanghenion ynni o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2035 o dan gynllun newydd "uchelgeisiol" gan arbenigwyr polisi. Mae ' N

Ihr, ich droi 100% bei ynni adnewyddadwy

Gallai Cymru ddarparu 100% o ' I hanghenion ynni o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2035 o dan gynllun newydd "uchelgeisiol" gan arbenigwyr polisi.

Mae ' N 'galw ar Lywodraeth Cymru ich glustnodi mwy o' I chyllideb i ' r Sektor ynni gwyrdd.

Mae adroddiad y Sefydliad Materion Cymreig yn awgrymu hefyd y gallai 20,150 o swyddi gael eu-creu os fydd y targed yn cael ei gyrraedd.

Yn ôl y prif weinidog, Mark Drakeford, mae 'r adroddiad yn adlewyrchu blaenoriaethau Llywodraeth Cymru gyda' I chynlluniau carbon isel.

Cyllid 'annigonol'

Gallai 'r ymdrech hefyd ychwanegu gwerth £7.4 bn ich economi Cymru erbyn 2035 ein chael effaith sylweddol ar allu' r wlad ich gyrraedd ei thargedau newid hinsawdd, yn ôl yr arbenigwyr.

Mae 'r cynllun 10 pwynt yn benllanw tair blynedd o ymchwil, ein bydd yn cael ei gyflwyno ich gynulleidfa o wleidyddion ac aelodau o' r diwydiant yng Nghaerdydd ddydd Iau.

Bild-Beschriftung Yn ôl Shea Buckland-Jones mae troi an ynni adnewyddadwy yn hwb yn gymdeithasol ac economaidd

Dywedodd Shea Buckland-Jones o ' r sefydliad y gallai ynni adnewyddadwy "ffurfio rhan allweddol o hunaniaeth Gymreig" yn y dyfodol, ond VR angen mwy o fuddsoddiad.

Er bod rheolaeth dros wahanol agweddau o bolisi ynni 'r wlad wedi' I rhannu rhwng llywodraethau Cymru ein 'r DU, dywedodd fod yr ymchwil yn dangos VR nifer o' r pwerau sydd eu hangen yn nwylo gweinidogion Bae Caerdydd.

Ar hyn o bryd mae ychydig dros 2% o gyllid Llywodraeth Cymru wedi 'I glustnodi ar gyfer ynni, sy' N "annigonol ich wneud cynnydd gwirioneddol" yn ôl yr adroddiad.

Mae ' r ymchwil yn annog gweinidogion ich gyhoeddi cyfnod o 12-18 mis o "ysgogiad economaidd carbon isel" ar unwaith, wedi ' I ariannu naill ai drwy eu cyllideb neu bwerau benthyca newydd.

Byddai modd defnyddio 'r arian ich ddatblygu prosiectau ynni sy' N ' eiddo ich bobl leol, gwella effeithlonrwydd ynni cartrefi eine sicrhau VR modd trydanu cerbydau carbon isel ar zieht y wlad.

'yr Maint Ihre yn eithafol'

die Mae 'r datblygiadau eraill y mae' r sefydliad bin eu-gweld yn cynnwys:

Defnyddio rheoliadau cynllunio eine Naechste cyhoeddus ich gefnogi cynlluniau ynni adnewyddadwy newydd; Sicrhau VR rhwng 5% 33% o brosiectau newydd uwchlaw 5MW yn rhan o berchnogaeth leol neu gymunedol; Mynd i ' r afael â "diffyg gwybodaeth ac arbenigedd cyffredinol" bin y Sektor mewn sefydliadau cyhoeddus allweddol; Ymgymryd â "langweilig newydd Radikale" o edrych ar drafnidiaeth gan gynnwys cynllun datgarboneiddio cynhwysfawr ar gyfer y-Bereich; Datblygu ynni morol fel gwasanaeth Cymreig arbenigol yn yr economi fyd-eang.

"Mae yna fanteision amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd," meddai Herr Buckland-Jones.

"Rwy' N 'credu mai un o' N 'negeseuon clir o' r cynllun terfynol yw VR angen arweinyddiaeth ar hyn. Mae maint yr Ihre yn eithafol ac mae angen i Lywodraeth Cymru weithredu."

Ysgol yn arwain y ffordd Bildunterschrift Mae Ysgol y Bedol wedi gosod 200 o baneli solar-ar tun 'r adeilad

Mae ysgol gynradd Gymraeg Ysgol y Bedol yn Nyffryn Aman wedi arbed tua £15,000 ar eu-biliau trydan dros y pedair blynedd diwethaf ar ôl i 200 o baneli solar gael eu gosod ar tun' r adeilad.

Mae 'r disgyblion yn dysgu bin ynni adnewyddadwy yn eu gwersi, gan ddefnyddio sgrîn sy' N 'dangos schwache o ynni mae' r paneli ' N ei gynhyrchu.

Yn ôl Eli, sy ' N ' ddisgybl yn yr ysgol, mae eu hymdrechion ich arbed ynni yn arwyddocaol.

"Mae' N ' bwysig oherwydd mae hinsawdd y byd yn cael effaith," meddai.

"Mae eisiau ich ni neud hwn oherwydd gilt dim da yn dod o beidio arbed ynni."

Bild-Beschriftung "Tut da dim yn dod o beidio arbed ynni," meddai Eli

Yn 2017 roedd 48% o ddefnydd trydan Cymru yn dod o ffynonellau adnewyddadwy, gyda Llywodraeth Cymru bin Schweißnaht y ffigwr yn codi ich 70% erbyn 2030.

Gwresogi adeiladau yw un o ' r heriau mwyaf wrth geisio sicrhau VR ein holl anghenion ynni yn cael eu darparu drwy ddulliau gwyrdd yn y dyfodol.

Mae 'r adroddiad yn dweud y dylai gwleidyddion ganolbwyntio ar fesurau effeithlonrwydd ynni mewn adeiladau ich leihau' r galw.

Mae ' r arbenigwyr hefyd bin Schweißnaht deunydd inswleiddio gwell yn cael ei roi mewn 870,000 o gartrefi yng Nghymru eine chefnogaeth ich dechnolegau adnewyddadwy fel pympiau gwres.

Gallai 170,000 o bympiau gael eu dosbarthu ar zieht y wlad ich gyd-fynd â ffynonellau gwresogi eraill gan gynnwys canolfannau bionwy ein biomas.

'Chwyldro adnewyddadwy'

Dywedodd Herr Drakeford, fydd yn annerch cynhadledd ble fydd yr adroddiad yn cael ei lansio, VR Cymru ' N ' gwneud cynnydd da.

"Y llynedd roedd hanner y trydan gafodd ei ddefnyddio yn dod o ffynonellau adnewyddadwy," meddai.

"Mae gyda ni' r potensial ich arwain chwyldro adnewyddadwy ond gilt dim modd i ni wneud ar hyn wahân. Mae gan bawb yng Nghymru lief ich w chwarae.

"Mae angen gweithredu ar frys ich leihau ein hallyriadau carbon yn ddramatig. Yma yng Nghymru, mae newid ar y gweill.

"Ry-N-ni wedi gosod targed uchelgeisiol ich sicrhau VR-70% o ddefnydd trydan Cymru yn cael ei gynhyrchu gan ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2030."

Updated Date: 14 März 2019 01:14

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS