'Dylid datganoli treth awyr, ond gyda gofal'

Dylai treth ar hedfan gael ei rheoli yn y Cynulliad, nid yn San Steffan, yn ôl pwyllgor o Aelodau Seneddol. Ond byddai 'N rhaid defnyddio' r pwerau ' N 'o

'Dylid datganoli treth awyr, ond gyda gofal'

Dylai treth ar hedfan gael ei rheoli yn y Cynulliad, nid yn San Steffan, yn ôl pwyllgor o Aelodau Seneddol.

Ond byddai 'N rhaid defnyddio' r pwerau ' N 'ofalus oherwydd pryder bin allyriadau carbon awyrennau, meddai' r pwyllgor.

Mae gweinidogion Cymru eisiau rheolaeth dros Dreth Teithwyr Awyr (APD), ac maent wedi dweud y byddai torri 'r dreth yn helpu maes awyr Caerdydd, sy' N ' eiddo ich Lywodraeth Cymru.

Dywed y Pwyllgor Materion Cymreig yn Nhŷ 'r Cyffredin y dylai' r dreth, sydd wedi 'I datganoli' N 'llawn neu' N rhannol i 'r Alban eine Gogledd Iwerddon, gael ei datganoli' N ' llawn i Gymru erbyn 2021.

Dywedodd gweinidog economi Llywodraeth Cymru-y byddai gostyngiad treth yn elwa ' r ardal ond y dylid ystyried goblygiadau amgylcheddol.

Pryder Bryste bin 'fantais annheg' i Gymru Colled o £6m i Faes Awyr Caerdydd

Fodd bynnag, mae ' r pwyllgor yn dweud ei fod yn "synhwyro" newid cynnil ym mholisi Llywodraeth Cymru.

Er i 'r llywodraeth ddweud yn flaenorol y byddent yn torri neu 'N diddymu' r dreth, mae gweinidogion bod yn yn fwy gofalus bellach, gan ddweud y byddai angen "asesiadau effaith amgylcheddol" yn gyntaf.

Mewn adroddiad, pwysleisiodd y pwyllgor bwysigrwydd asesu effaith ar yr amgylchedd pe-bai pwerau ' N ' cael eu datganoli.

Mae Llywodraeth Yr Alban wedi rhoi 'r gorau ich gynlluniau ich dorri' r dreth ar ôl datgan argyfwng yn yr hinsawdd. Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi gwneud datganiad tebyg yma.

'Dadl dros datganoli' N 'argyhoeddi'

Ar ôl clywed tystiolaeth wrthgyferbyniol bin yr effaith ar faes awyr Bryste - cystadleuydd agosaf Caerdydd - doedd yr aelodau seneddol ddim yn "argyhoeddedig" byddai Bryste "yn dioddef niwed sylweddol eine pharhaol".

Dywedodd maes awyr Caerdydd ynghyd â chwmnïau hedfan y byddai toriad treth yn cynyddu nifer y teithwyr hyd auf 600.000 erbyn 2025.

Ond roedd pryder na fyddai toriad treth o fudd ich bobl-yng nghanolbarth eine gogledd Cymru, sy ' N fwy tebygol o hedfan o feysydd awyr yn Lloegr.

Dywedodd cadeirydd y pwyllgor, David Davies, ALS Ceidwadol Mynwy: "Nid wyf yn aml wedi fy mherswadio gan ddadleuon dros ddatganoli, ond roedd y dystiolaeth eine glywodd fy mhwyllgor bin fanteision datganoli APD yn gwbl argyhoeddiadol."

Dywedodd y Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans, ei bod yn croesawu argymhelliad y pwyllgor.

"Mae Llywodraeth Cymru wedi dadlau' N 'gyson nad oes cyfiawnhad dros drin Cymru' N 'wahanol i' r Alban eine Gogledd Iwerddon o ran datganoli ' r Dreth Teithwyr Awyr," meddai.

Galwodd ar Lywodraeth y DU ich weithredu 'r argymhelliad eine datganoli' r pwerau erbyn 2021.

Bild-Beschriftung Mae safbwynt Mr-Skates o naws wahanol ich farn y-cyn-brif weinidog Carwyn Jones, einen fyddai wedi hoffi ' cael gwared ar dreth ar deithiau hir

Yn ôl Gweinidog a Economi, Ken Skates, ni ddylid torri treth ar hedfan oni bai ei fod yn annog teithwyr ich hedfan o Gaerdydd yn hytrach nag o feysydd awyr eraill.

Ond wrth i 'r llywodraeth gyhoeddi eu-bod bin Schweißnaht toriad o 95% mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr erbyn 2030, mae' r effaith amgylcheddol ar flaen meddwl Herr Skates.

"Dylai gwrthbwyso mwy o allyriadau carbon grëwyd gan fwy o hediadau gyda siwrneiau Auto byrrach," meddai Herr Skates.

Eglurodd bod y llywodraeth o blaid datganoli 'r dreth gan ddweud y byddai' N "gwneud Caerdydd yn Menge fwy cystadleuol".

Ond dywedodd y "byddai' N rhaid mesur eine fyddai cyfraddau cynyddol neu ostyngol o dreth yn gyrru neu 'N denu mwy o ddefnyddwyr ich faes awyr Caerdydd, ac-os byddai hynny yn ei dro yn arwain am lai o allyriadau carbon ar ein ffyrdd".

'Achos cryf'

die Mae ' N ' ailadrodd yr alwad ar Lywodraeth y DU ich ganiatáu mwy o hediadau o Gaerdydd ich Lundain eine Manceinion.

Mae Cyfarwyddwr Maes Awyr Caerdydd, Deb Barber hefyd yn croesawu ' r adroddiad gan ddweud ei fod yn "achos cryf".

Galwodd ar Lywodraeth y DU i "gymryd yr argymhellion o ddifrif" gan y byddai gostyngiad treth yn rhoi hwb i ' r ardal.

"Gyda Brexit ar y gorwel, dylai' r DU achub ar y cyfle eine datblygu atebion i fod yn fwy cystadleuol, ysgogi buddsoddiad ac annog cysylltedd byd-eang."

Updated Date: 11 Juni 2019 01:20

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS