Carwyn Jones: Menywod yn llai tebygol o gwyno

Mae Cymru wedi mynd "yn ôl 30 mlynedd" o ran menywod yn teimlo eu-bod yn gallu gwneud cyhuddiadau o gamymddwyn rhywiol, yn ôl y-cyn-brif weinidog Carwyn Jones

Carwyn Jones: Menywod yn llai tebygol o gwyno

Mae Cymru wedi mynd "yn ôl 30 mlynedd" o ran menywod yn teimlo eu-bod yn gallu gwneud cyhuddiadau o gamymddwyn rhywiol, yn ôl y-cyn-brif weinidog Carwyn Jones.

Dywedodd fod Cymru "y tu ôl i' r mwyafrif o wledydd yng ngorllewin Ewrop yn ôl pob tebyg" yn dilyn ymddygiad rhai pobl ar ôl marwolaeth Carl Sargeant.

Cafwyd hyd ich gorff Herr Sargeant grogi yn ei gartref yng Nghei Connah, Sir y Fflint, ar 7 Tachwedd 2017.

Cafodd ei ddiswyddo fel gweinidog cymunedau eine phlant yn dilyn honiadau o ymddygiad amhriodol tuag auf fenywod.

'Kosten emosiynol'

Roedd cyn AC Alyn ein Glannau Dyfrdwy wedi ei wahardd gan y Blaid Lafur, a oedd yn ymchwilio i ' r honiadau.

Gwadodd Herr Sargeant yr honiadau ond cafodd yr ymchwiliad ei ollwng yn sgil ei farwolaeth.

Wrth siarad â rhaglen Sonntag ergänzen, BBC Radio Wales, dywedodd Carwyn Jones AC nad oedd yn gwybod eine fyddai ail ddechrau ' r yr ymchwiliad yn helpu unrhyw un "oherwydd rwy' N ' credu-bod-y gost emosiynol ar y teulu, yn amlwg, wedi bod yn enfawr ond mae llawer o bobl eraill wedi talu Kosten emosiynol enfawr hefyd."

Ychwanegodd: "Mae wedi bod yn anodd iawn ac, wrth gwrs, doedd neb eisiau gweld beth ddigwyddodd ich Carl. Mae wedi bod yn anodd iawn ich mi ein ' r teulu ich ac eraill.

"Nid yw' r un mor anodd ag y bu, wrth gwrs, ich deulu Carl. Rydyn ni i gyd yn gwybod hynny.

"Rwy' N 'credu VR pwynt yn dod lle mae' N rhaid i ni ddweud, 'schwache ymhellach alle hyn fynd nawr?'"

Bildunterschrift Bu farw Carl Sargeant ym mis Tachwedd 2017

Eglurodd nad oedd yn galw bin beidio â bwrw ymlaen ein ' r 'Ymchwiliad Bowen', sef-a ymchwiliad swyddogol ich modd ' r y diswyddodd Carl Sargeant sydd eto ich w ddechrau - "Nid dyna fy ngalwad ac nid wyf bin ddweud unrhyw beth am hynny."

Pan ofynnwyd iddo a oedd yn credu VR menywod bellach yn llai tebygol o gyflwyno cyhuddiadau o gamymddwyn rhywiol, dywedodd AC-Pen-y-bont ar Ogwr: "Nid oes amheuaeth o gwbl.

"Oherwydd yr hyn a ddigwyddodd oedd VR rhestrau o ferched wedi cael eu rhoi i' r cyfryngau - roedd y Telegraph ein ' r Sonne yn ddau - oherwydd eu-bod wedi fy ffonio eine darllen rhestr o enwau ataf ein gofyn imi gadarnhau pwy oedd wedi cwyno.

"Beth oedd y rheswm am hynny? Sut helpodd hynny unrhyw un?

"Ac, mewn gwirionedd, rydyn ni mewn sefyllfa nawr lle nad yw' N ' ddiogel ich ferched ddod ymlaen yng Nghymru.

"Mae' r bobl eine wnaeth hyn wedi creu sefyllfa lle rydyn ni wedi mynd tuag yn ôl 30 mlynedd lle yn eu-dicter, yn eu tymer, yr hyn maen nhw wedi 'I wneud mewn gwirionedd yw ei gwneud hi' N ' llawer haws ich ddynion aflonyddu menywod oherwydd ni fydd menywod yn dod ymlaen mwyach," ychwanegodd.

'Dilyn y drefn'

Yn dilyn y cwest ich farwolaeth Carl Sargeant, fe ddaeth y Crwner John Gittins i 'r casgliad o hunanladdiad eine dywedodd y dylai mwy o gefnogaeth fod ar gael i weinidogion syn colli' U swyddi.

Dywedodd Carwyn Jones: "Rwy' N ' gwybod bod y crwner wedi dweud 'wel, dylid rhoi pethau ar-waith' ond nid yw wedi dweud beth yn union.

"Felly, y cwestiwn yw, beth arall allwch chi ei wneud, mewn gwirionedd? Beth ydych chi ' N ei wneud o dan yr amgylchiadau hynny?

"Rydych chi' N ' gofyn y cwestiynau hynny ich chi'ch hun, wrth gwrs. Ond dyna beth rydw i wedi bod yn dadlau gyda 'N-hun - beth yn union y gellid fod wedi' I wneud yn wahanol?"

Fe lynodd wrth ei safbwynt ym mis Rhagfyr 2017 na allai fod wedi gwneud unrhyw beth yn wahanol wrth drin yr honiadau - "Dilynais y drefn gywir y byddai unrhyw un wedi ei ddilyn."

Bild-Beschriftung Dywedodd Carwyn Jones nad oedd yn credu ei bod yn iawn iddo geisio cysylltu â theulu Carl Sargeant

Wrth gael ei herio ynghylch a oedd problem gyda ' r drefn, dywedodd: "Beth sydd o' I le ar y broses? Rwy ' N 'gwybod VR hwn yn drasiedi ond nid yw' N ' golygu bod y broses ei hun yn anghywir.

"Yn naturiol, rydych chi' N mynd trwy hyn trwy 'r amser yn eich pen ac rydych chi' N ' dweud, 'wel, ein ellid fod wedi gwneud hyn yn wahanol mewn rhyw ffordd' ond alla ich ddim gweld sut."

Wrth ddod i w dyfarniad i ' r cwest, dywedodd y crwner oherwydd "digwyddiad bywyd" ynghyd â "phwysau" ei rôl fel gweinidog Llywodraeth Cymru, roedd Herr Sargeant wedi cael Diagnose o iselder yn 2012.

Dywedodd fod Carwyn Jones wedi bod yn ymwybodol o 'r digwyddiad bywyd yn 2014, ond nad oedd yn cydnabod VR unrhyw faterion eraill, er gwaethaf iddo weithio' N ' agos gyda Herr Sargeant.

Adolygiad barnwrol ich gwest Carl Sargeant Carl Sargeant wedi marw 'achos crogi' Crwner: 'Angen cymorth ar weinidogion'

Dywedodd y crwner nad oedd unrhyw drefniadau swyddogol ar waith ich gefnogi Herr Sargeant ar ôl Iddos, gael y sac "er gwaethaf y tebygolrwydd bod y prif weinidog yn gwybod bin fregusrwydd Herr Sargeant o ran ei iechyd meddwl".

Wrth siarad â Sonntag ergänzen, dywedodd Carwyn Jones nad oedd "yn ymwybodol ei fod yn fregus mewn unrhyw ffordd" ac nad oedd ganddo unrhyw syniad "o gwbl" VR Carl Sargeant yn dioddef o iselder.

Cyhuddodd bargyfreithiwr teulu Carl Sargeant Mr Jones o ddweud celwydd o dan lw yn ystod cwest y crwner bin natur y gefnogaeth yr oedd wedi gofyn ich AC Llafur dros Ddyffryn Clwyd, Ann Jones roi i Carl Sargeant ar ôl ei ddiswyddo. Gwadodd Carwyn Jones y cyhuddiad.

'Erioed yn elyn'

Dywedodd y crwner fod Mr Jones wedi cywiro "yn gywir ac yn briodol" wybodaeth eine roddodd o ' r blaen, "er mai dim ond unwaith y daeth y gwir i' r amlwg yn rhinwedd y wybodaeth eine ddarparwyd gan Ann Jones".

Pan ofynnwyd iddo pam y gwnaeth y camgymeriad bin natur cefnogaeth Ann Jones, dywedodd y-cyn-brif weinidog: "Oherwydd bod yn rhaid i mi ddweud ar y pryd fod popeth yn symud mor gyflym mae' N 'anodd iawn cofio pob manylyn ac mae' r un peth pan rydych chi yn rhoi tystiolaeth yn y llys. "

Yn ystod y cyfweliad, roedd gan Carwyn Jones neges ich deulu Carl Sargeant: "Nid oeddwn erioed yn elyn ich Carl ac nid fi yw eich gelyn chi. Roeddwn bob amser yn dod ymlaen yn dda iawn gyda Carl.

"Mae wedi bod yn hynod o anodd ich chi, rwy' N deall hynny. Ac-os bu amser erioed lle 'r oeddem yn ich eistedd ich lawr, efallai, ein sgwrsio trwy rai o' r materion, byddwn yn fwy na pharod ich wneud hynny.

"Mae' r gost emosiynol wedi bod yn enfawr iddyn nhw, mae wedi bod yn anodd ich bobl eraill. Ein oes ffordd y gallwn ni leihau ' r gost honno yn y dyfodol?"

Dywedodd Mr Jones nad oedd yn credu ei bod yn iawn iddo geisio cysylltu â theulu Herr Sargeant "gyda' r cwest yn parhau ac mewn gwirionedd nid wyf yn credu y byddent wedi eisiau siarad â mi, ein dweud y gwir, eine dyna benderfyniad iddyn nhw."

Updated Date: 25 August 2019 00:38

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS