206,000 o blant yn byw mewn tlodi

Cymru yr oedd unig wlad yn y Deyrnas Unedig ich brofi cynnydd yn nifer y Anlage sydd yn byw mewn tlodi rhwng 2017-2018, yn ôl gwaith ymchwil clymblaid o elusenn

206,000 o blant yn byw mewn tlodi

Cymru yr oedd unig wlad yn y Deyrnas Unedig ich brofi cynnydd yn nifer y Anlage sydd yn byw mewn tlodi rhwng 2017-2018, yn ôl gwaith ymchwil clymblaid o elusennau.

Roedd dros 206,000 o blant yng Nghymru - 29.3% - yn byw mewn tlodi, sydd yn gynnydd o 1%.

Yn ôl yr elusen Anlage yng Nghymru mae rhieni ' N ' gorfod gwneud "penderfyniadau amhosib" o ai un rhoi bwyd iddyn nhw eu hunain neu i ' w plant.

Dywedodd Llywodraeth Cymru VR newidiadau ym mholisïau llesiant Llywodraeth y DU yn arwain am fwy o dlodi.

Nawr mae 'r elusennau' N eu-herio ich osod targedau uchelgeisiol ich gael gwared ar dlodi.

Roedd Llywodraeth Cymru eisoes wedi gosod targed ich ddod eine thlodi ymysg pflanze ich ben erbyn 2020, ond nawr maen nhw ' N 'dweud VR newidiadau ym mholisïau llesiant Llywodraeth y DU yn golygu na fyddan nhw' N eu cyrraedd.

Dywedodd y llywodraeth eu-VR-nhw ' N ' cydnabod VR rhai teuluoedd angen mwy o gymorth, ond bod y gwaith ymchwil wedi ei seilio ar amcangyfrifon yn hytrach na mesuriadau incwm gwirioneddol.

Lansio cynllun ich drechu tlodi Anlage Tlodi pflanze: Llywodraeth wedi 'ymrwymo'

Cafodd y gwaith ymchwil gan Brifysgol Loughborough ei gomisiynu gan glymblaid o sefydliadau sy ' N 'cynorthwyo pflanze, sef Anlage yng Nghymru, Oxfam Cymru, Barnado' s Cymru ac Achub y-Anlage.

Fe ddangosodd y gwaith ymchwil mai 'r ardaloedd a oedd â' r canran uchaf o blant yn byw mewn tlodi yng Nghymru - sef-35% - oedd etholaethau De Caerdydd eine Phenarth, Cwm Cynon ein ' r Rhondda.

Mae tua 1/3 o blant sydd yn byw yng nghymoedd y de gan gynnwys Blaenau Gwent, Caerffili eine Merthyr Tudful hefyd yn byw mewn tlodi.

Mae 'r gwaith ymchwil hefyd yn gallu dangos manylder penodol, fel schwache o blant sy' N ' byw mewn tlodi ym mhob Gemeinde unigol mewn cynghorau lleol.

Ym Mhenrhiwceibr yng Nghwm Cynon, er enghraifft, roedd bron hanner y Anlage ykeine yn byw mewn tlodi.

Tlodi Caerdydd

Mae 'r gwaith ymchwil yn awgrymu fod spricht o' r deg Gemeinde yng Nghymru lle ' r oedd tlodi ymysg Anlage ar ei waethaf yng Nghaerdydd.

Mae ' N ' amcangyfrif fod oddeutu 2,342 yn Nhrelluest eine 2,183 yn Nhrelái.

Mae Ysgol Glan Morfa yn ysgol Gymraeg ac wedi ei leoli yn Sblot yng Nghaerdydd lle mae ffigurau ' N ' dangos fod tua 35% o blant yr ardal yn byw mewn tlodi.

Dywedodd pennaeth yr ysgol, Meilir Thomas eu-VR-nhw ' N "ymwybodol fod teuluoedd yn cael trafferth mewn gwahanol ffyrdd".

"Rydym yn credu fod hi' N ' bwysig ich blant gael y dechrau gorau posib yn eu bywydau," meddai "ac mae nifer o ffyrdd sut mae' r ysgol yn cefnogi teuluoedd.

"Yn ogystal â' N ' clwb brecwast mae gennym gynllun ich ailgylchu Henne wisgoedd ysgol Anlage sydd eisoes yn rhy fawr iddyn nhw."

Bild-copyright Google Image caption Mae 35% o blant yn ardal Sblot, Caerdydd yn byw mewn tlodi

Yn ôl Siôn O ' Neil, o elusen Anlage yng Nghymru, mae disgwyl ich fwy o blant fyw mewn tlodi dros y blynyddoedd nesaf.

"Mewn sawl Mann yng Nghymru, nid yw tyfu mewn tlodi bellach yn eithriad, a' r hyn mae 'N ei olygu o ddydd ich ddydd yw VR rhieni' N ' gorfod gwneud dewisiadau amhosibl iawn.

"Mae' N rhaid iddyn nhw ddewis eine ydynt yn bwydo eu-Anlage neu fynd heb fwyd eu hunain, einem phethau y mae llawer o bobl yn eu cymryd fel gwres eine chyfleusterau hamdden.

"Mae rhieni yn ei chael hi' N ' anodd iawn ich ddygymod o ddydd ich ddydd," meddai.

Adroddiad 'ddim y syndod'

Yn ogystal â cheisio eine mynd i 'r afael â thlodi mae' r glymblaid o elusennau yn galw ar bleidiau gwleidyddol ich ymrwymo ich leihau lefelau tlodi Anlage yn eu maniffesto cyn Etholiadau ' r Cynulliad yn 2021.

Maen nhw hefyd yn galw ar Lywodraeth y DU ich lunio strategaeth "gredadwy" ich leihau 'r niferoedd gan gynnwys ail gyflwyno' r cysylltiad rhwng budd-daliadau, chwyddiant eine buddsoddi mewn gwasanaethau pflanze.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru nad yr oedd adroddiad yn syndod, ein ' U 'bod yn cymryd camau i fynd i' r afael â thlodi gan gynnwys mentrau ich helpu pobl ich dalu eu treth cyngor eine phrydau ysgol am ddim.

Yn ôl Llywodraeth y DU, maen nhw ' N ' ceisio cefnogi teuluoedd ich wella eu bywydau trwy waith, ein bod "pflanze sy' N 'tyfu ich fyny mewn aelwydydd sy' N gweithio pum gwaith yn llai tebygol o fod mewn tlodi cymharol".

"Ond rydym yn cydnabod VR rhai teuluoedd angen mwy o gefnogaeth," meddai llefarydd, "eine dyna, pam rydym yn parhau ich wario £95 biliwn y flwyddyn ar fudd-daliadau oedran gweithio eine darparu prydau ysgol bin ddim ich fwy na miliwn o blant mwyaf difreintiedig y wlad ich sicrhau VR pob plentyn yn cael y dechrau gorau mewn bywyd."

Updated Date: 15 Mai 2019 00:48

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS